Weetjes

Bij het eerste bezoek aan de praktijk, zal er een vragenlijst afgenomen worden om de klacht duidelijker te krijgen. Tevens zal gestart worden met het logopedisch onderzoek.

Nadat het logopedisch onderzoek is afgerond, zal ik samen met u bekijken wat de doelstelling van de begeleiding zal worden. Als het om kinderen gaat, zal dit gebeuren middels een oudergesprek. Bij volwassenen gebeurt dit eveneens middels een gesprek.

Aan de hand van het (ouder-) gesprek zal er een voorstel voor het handelingsplan worden besproken.

Als u akkoord bent met de invulling van dit handelingsplan, gaat de begeleiding van start.

Op gezette tijden vindt er een evaluatie plaats om de voortgang van de begeleiding in de gaten te kunnen houden.

Naast de directe begeleiding (dit is de begeleiding van de cliënt zelf), kan ook indirecte begeleiding worden ingezet. Deze kan bestaan uit het geven van advies, voorlichting, preventie-activiteiten en instructiebegeleiding.

De beroepsgroep van Logopedisten is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici; een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepen (zoals logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten etc.).

U als cliënt heeft de mogelijkheid om uw eigen behandelaar te kiezen. In het Kwaliteitsregister Paramedici vindt u informatie over de betreffende behandelaar.

Er vindt eerst een eenmalige registratie plaats, waarbij gekeken wordt of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt elke 5 jaar geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen als een beroepsbeoefenaar aan de door de beroepsgroep (i.c. NVLF) gestelde eisen voldoet, behoudt hij / zij zijn of haar kwaliteitsregistratie. Zorgverzekeraars verbinden hier consequenties aan voor wat betreft b.v. bekostiging.

Ik ben kwaliteitsgeregistreerd tot 03-01-2021 in het Kwaliteitsregister Paramedici ex. Art. 34 Wet Big.
KP-nummer 19900490291

De praktijk is open op de volgende dagen en tijden:

Maandag : 8.30 uur – 17.30 uur
Dinsdag : 8.30 uur – 17.30 uur
Woensdag : administratie / schooloverleg / -observatie
Donderdag : 8.30 uur – 17.30 uur
Vrijdag : 8.30 uur – 17.30 uur

Stembegeleiding van volwassenen kan, indien gewenst, in overleg op de avond ingepland worden.

De logopedische begeleiding wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar, als u bent verwezen door uw huisarts of specialist. Natuurlijk dient u wel rekening te houden met uw jaarlijkse eigen risico. De tarieven voor de behandelingen worden jaarlijks vastgesteld door de NZa ( de Nederlandse Zorgautoriteit).

Kijkt u s.v.p. in de polis van uw ziektekostenverzekering voor de actuele informatie m.b.t. uw vergoedingen.

De Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) wordt niet door alle zorgverzekeraars erkend. Dat betekent dat u een verwijzing nodig heeft van uw huisarts of specialist om de logopedische zorg vergoed te krijgen.

Wat houdt de DTL in?

Bij de DTL wordt de cliënt niet eerst gezien door een arts of specialist. Daarom is het van groot belang, dat de logopedist leert hoe in deze nieuwe situatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te handelen.
Omdat er bij aanmelding ook sprake kan zijn van ziekten of aandoeningen die buiten het kennisdomein liggen van de logopedist en deze ook als zodanig zullen moeten worden herkend, is er een DTL training opgezet om deze zogenaamde “rode vlaggen” te kunnen herkennen. Alleen nadat deze cursus gevolgd is, mag de logopedist de eerste intake afnemen.

Deze cursus werd door mij in 2010 gevolgd.

Aangezien de meeste zorgverzekeraars de DTL niet erkennen, heeft u alsnog een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Comments are closed.